Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακός Νόμος

  • Διερεύνηση επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου,
  • Προαξιολόγηση και προβαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου για τη μεγιστοποίηση της βαθμολογίας κατάταξης,
  • Ορθή επιλογή συμβατικών και βαθμολογούμενων δαπανών,
  • Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και κλαδικής μελέτης,
  • Συγκέντρωση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση και προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής προς την αρμόδια υπηρεσία.
  • Εποπτεία της διαδικασίας υπαγωγής και έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου κατά την αξιολόγηση του και παρακολούθηση και διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων ή πρόσθετων πληροφοριών και εγγράφων που ενδεχόμενα ζητηθούν από τους Φορείς Αξιολόγησης.
  • Διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου με την σύνταξη των αιτήσεων ελέγχου πληρωμών, αιτημάτων τροποποίησης, την ορθή διεκπεραίωση και λογιστική καταχώρηση του συνόλου των παραστατικών και πληρωμών μέχρι την αποπληρωμή του έργου και την επί τόπου παρουσία και υποστήριξη της εταιρείας κατά τους ελέγχους φυσικού & οικονομικού αντικειμένου.