Υπηρεσίες Στρατηγικού – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Οργάνωσης Επιχειρήσεων

  • Μελέτη αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών
  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας (Fast Track)
  • Μελέτη Ανάπτυξης Αγοράς και Προώθησης (Marketing και Promotion Plan)
  • Μελέτη ανάπτυξης επιχειρήσεων και εισόδου σε νέες αγορές του εξωτερικού.
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO, HACCP)