Συμβουλευτικές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

  • Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης, με στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας τροποποίησης των όρων των συμβάσεων του δανεισμού επιχειρήσεων και την τεκμηρίωση της δυνατότητας μελλοντικής βιωσιμότητας και ρευστότητας τους.
  • Ανάλυση υφιστάμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και κατάθεση πρότασης επαναδιαπραγμάτευσης των οφειλών της που προέρχονται από αδυναμία αποπληρωμής των τόκων και του κεφαλαίου του δανείου ή από άλλου είδους υποχρεώσεις.
  • Πρόταση ελάφρυνσης των δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων βάσει της ικανότητας της επιχείρησης για την αποπληρωμή τους με στόχο την απελευθέρωση πόρων και τη διοχέτευση τους σε άλλες δραστηριότητες για τη βελτίωση της ρευστότητας της.