Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων Δημοσίου Τομέα τόσο σε επίπεδο διαχείρισης – παρακολούθησης (Σύμβουλος Διαχείρισης), όσο και σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης για τη βέλτιστη λειτουργία των εσωτερικών διαδικασιών του εκάστοτε φορέα και της ενσωμάτωσης νέων διεργασιών και αρμοδιοτήτων (Τεχνικός Σύμβουλος).

  • Εκ των προτέρων (ex-ante), ενδιάμεση (on-going) και εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση ανάλυση και επικαιροποίηση έργου ή επιχειρησιακού προγράμματος
  • Αξιολόγηση στόχων και συστήματος δεικτών και μηχανισμών παρακολούθησης
  • Μέτρηση και πρόβλεψη αποτελεσματικότητας, απορρόφησης και αποδοτικότητας (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο.)
  • Εκτίμηση και πρόβλεψη ποσοστού επίτευξης στόχων και αποκλίσεων
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας (INTERREG)
  • Υποστήριξη για τη δημιουργία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
  • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εκπόνηση Κλαδικών Μελετών και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας έργων υποδομής

Χρηματοοικονομική ανάλυση (εκτίμηση χρηματοροών, δείκτες και σενάρια βιωσιμότητας)