Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει η VENTUS CONSULTING καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στους τομείς της υπαγωγής επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, της οργάνωσης επιχειρήσεων, του σχεδιασμού της πολιτικής ανάπτυξης και της επιχειρησιακής στρατηγικής, καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων Δημοσίου Τομέα τόσο σε επίπεδο διαχείρισης – παρακολούθησης (Σύμβουλος Διαχείρισης), όσο και σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης για τη βέλτιστη λειτουργία των εσωτερικών διαδικασιών του εκάστοτε φορέα και της ενσωμάτωσης νέων διεργασιών και αρμοδιοτήτων (Τεχνικός Σύμβουλος).

 • Εκ των προτέρων (ex-ante), ενδιάμεση (on-going) και εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση ανάλυση και επικαιροποίηση έργου ή επιχειρησιακού προγράμματος
 • Αξιολόγηση στόχων και συστήματος δεικτών και μηχανισμών παρακολούθησης
 • Μέτρηση και πρόβλεψη αποτελεσματικότητας, απορρόφησης και αποδοτικότητας (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο.)
 • Εκτίμηση και πρόβλεψη ποσοστού επίτευξης στόχων και αποκλίσεων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας (INTERREG)
 • Υποστήριξη για τη δημιουργία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εκπόνηση Κλαδικών Μελετών και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας έργων υποδομής

Χρηματοοικονομική ανάλυση (εκτίμηση χρηματοροών, δείκτες και σενάρια βιωσιμότητας)

Κατάταξη Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων

Η προετοιμασία της κατάταξης ενός ξενοδοχειακού καταλύματος απαιτεί σοβαρή τεκμηρίωση, καθώς όλα τα στοιχεία της τεκμηρίωσης και σχετικά έγγραφα αναρτώνται σε ηλεκτρονικό αρχείο του ΞΕΕ και δεσμεύουν τόσο το ξενοδοχείο όσο και τον φορέα πιστοποίησης.

Πριν την οριστική υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για κατάταξη τουριστικού καταλύματος σε αστέρια και κλειδιά, κάθε τουριστική επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία της προαξιολόγησής της.

Στελέχη της εταιρίας μας διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και μπορούν να προετοιμάσουν αποτελεσματικά τον φάκελό σας σε βαθμό αρτιότητας τέτοιο, ώστε να είσαστε σε θέση να καλέσετε για πιστοποίηση όποιον φορέα επιθυμείτε.

Τα βασικά σημεία της διαδικασίας προαξιολόγησης, που παράλληλα αποτελούν και τα βασικότερα πλεονεκτήματά της είναι τα εξής:

 • Συλλογή όλων των απαιτούμενων αντικειμενικών κριτηρίων τεκμηρίωσης της κατάταξης (σχέδια, κατόψεις κλπ)
 • Προκαταρκτικός έλεγχος εκπλήρωσης αντικειμενικών κριτηρίων και διενέργεια προκαταρκτικής επιθεώρησης
 • Έλεγχος αριθμού μορίων που συγκεντρώνονται και ενημέρωση του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος, πριν την οριστική υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
 • Υποβολή προτάσεων αύξησης κατηγορίας κατάταξης
 • Σύνταξη τελικού φακέλου τεκμηρίωσης κατάταξης για την τελική φάση της αξιολόγησης

Συμβουλευτικές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

 • Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης, με στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας τροποποίησης των όρων των συμβάσεων του δανεισμού επιχειρήσεων και την τεκμηρίωση της δυνατότητας μελλοντικής βιωσιμότητας και ρευστότητας τους.
 • Ανάλυση υφιστάμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και κατάθεση πρότασης επαναδιαπραγμάτευσης των οφειλών της που προέρχονται από αδυναμία αποπληρωμής των τόκων και του κεφαλαίου του δανείου ή από άλλου είδους υποχρεώσεις.
 • Πρόταση ελάφρυνσης των δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων βάσει της ικανότητας της επιχείρησης για την αποπληρωμή τους με στόχο την απελευθέρωση πόρων και τη διοχέτευση τους σε άλλες δραστηριότητες για τη βελτίωση της ρευστότητας της.

Υπηρεσίες Στρατηγικού – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Οργάνωσης Επιχειρήσεων

 • Μελέτη αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών
 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας (Fast Track)
 • Μελέτη Ανάπτυξης Αγοράς και Προώθησης (Marketing και Promotion Plan)
 • Μελέτη ανάπτυξης επιχειρήσεων και εισόδου σε νέες αγορές του εξωτερικού.
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO, HACCP)

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακός Νόμος

 • Διερεύνηση επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου,
 • Προαξιολόγηση και προβαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου για τη μεγιστοποίηση της βαθμολογίας κατάταξης,
 • Ορθή επιλογή συμβατικών και βαθμολογούμενων δαπανών,
 • Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και κλαδικής μελέτης,
 • Συγκέντρωση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση και προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής προς την αρμόδια υπηρεσία.
 • Εποπτεία της διαδικασίας υπαγωγής και έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου κατά την αξιολόγηση του και παρακολούθηση και διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων ή πρόσθετων πληροφοριών και εγγράφων που ενδεχόμενα ζητηθούν από τους Φορείς Αξιολόγησης.
 • Διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου με την σύνταξη των αιτήσεων ελέγχου πληρωμών, αιτημάτων τροποποίησης, την ορθή διεκπεραίωση και λογιστική καταχώρηση του συνόλου των παραστατικών και πληρωμών μέχρι την αποπληρωμή του έργου και την επί τόπου παρουσία και υποστήριξη της εταιρείας κατά τους ελέγχους φυσικού & οικονομικού αντικειμένου.