Ανακοίνωση Δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων»

Προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», η οποία αφορά σε δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που συστήνονται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Κύριος σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια ύψους 1.000.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 25% – 80% ανάλογα με το είδος της επένδυσης και τη περιφέρεια στην οποία θα λάβει χώρα η επένδυση.

Τα ανεξάρτητα μέρη τα οποία αποτελούν μετόχους/εταίρους στο υπό σύσταση ΚΕNΤΡO ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και δύνανται να είναι οι παρακάτω φορείς:

  • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
  • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής) ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
  • Λοιποί φορείς

Δείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=65&cs=

Επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση ενημέρωση για το πώς μπορείτε να επιδοτηθείτε καλώντας μας στο τηλέφωνο 2102110205 και 6942622739