Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Την 19.12.2018 ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» συνολικής δημοσίας δαπάνης 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Δράση αφορά στην δυνατότητα ενίσχυσης με ένα ευρύ φάσμα επιδοτούμενων δαπανών σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με σκοπότην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του παραγωγικού τους εξοπλισμού και των υποδομών τους με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστική τους θέσης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας 

Οι υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις  αφορούν στους κάτωθι τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :

− Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

− Ενέργεια

− Εφοδιαστική Αλυσίδα

− Χονδρικό Εμπόριο

− Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

− Περιβάλλον

− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

− Υγεία

− Υλικά – Κατασκευές

Από τη δράση αποκλείονται:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Δικαιούχοι της Δράσης & Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην εν λόγω Δράση έχουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες σωρευτικά συγκεντρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις.

 • Είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, δηλαδή έχουν συσταθεί την 01.01.2016 και προγενέστερα.
 • Η οικονομική τους δραστηριότητα διαθέτει επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • Για το έτος 2019 διέθεταν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
 • Να διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων βάσει της οικονομικής δραστηριότητας που ασκούνε. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η επιχειρηματική τους δραστηριότητα να λαμβάνει χώρα στην ελληνική επικράτεια.
 • Ως τόπο/τόπους υλοποίησης των επιδοτούμενων δαπανών θα δηλώνεται αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας, η οποία και θα δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.1
 • Να μη τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης και να μην υπάρχει απόφαση σε βάρος τους περί ανάκτησης κρατικής επιδότησης
 • Οι συγκεκριμένες δαπάνες που θα περιληφθούν στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης, ένταξης και προς υποβολή έγκρισης χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να πληρούν τον Κανόνα De Minimis, δηλαδή το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει τα προηγούμενα έτη η αιτούσα επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης που αιτείται στην παρούσα Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (Ως τριετία λαμβάνεται το τρέχον οικονομικό έτος 2019 και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη 2018 και 2017) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Να μην υφίσταται λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017). Το συγκεκριμένο άρθρο αποκλείει επιχειρήσεις από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
  1. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
  2. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους
 • Οι επιχειρήσεις δύναται να υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατά τη σύνταξη και εκπόνηση από την επιχείρηση του προς επιχορήγηση προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

1.Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο Προϊόντων
 • Εξοπλισμός για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – προστασία του περιβάλλοντος
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένου Λογισμικού

Ως μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης ορίζεται το ποσοστό του 100%

2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

Ως μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης ορίζεται το ποσοστό του 100%

3.Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω:

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)

Ως μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης ορίζεται το ποσοστό του 25%

4.Ψηφιακή Προβολή

 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

 • Προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 1.000 € ανά μήνα και μέχρι 12 μήνες
 • Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) είναι 2.000 €
 • Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε blog και προσωπικές ιστοσελίδες

Ως μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης ορίζεται το ποσό των 15.000,00€.

5.Τεχνικές Μελέτες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν:

 • Σε υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
 • Σε αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Σε υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
 • Δεν είναι επιλέξιμες στην Κατηγορία 5.1 δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης, διαρρύθμισης.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος – και υπό την προϋπόθεση ότι στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες της κατηγορίας 1 – είναι 12.000€.

6.Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου είναι 4.000 €.

7.Μεταφορικά Μέσα

 • Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης
 • Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).

Ως μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης ορίζεται το ποσοστό του 50%

8.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ). Δύναται να περιληφθεί μισθολογικό κόστος έως 20% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και μέχρι 30.000 € ή 15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.

Προϋπολογισμοί επενδυτικών σχεδίων και ύψος επιχορήγησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ – 200.000,00€. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 50% και ως 65%. Το τελικό ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Έναρξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται.

Πληροφορίες – Επισημάνσεις της Δράσης

 • Δεν είναι επιτρεπτή η συστέγαση επιχειρήσεων
 • Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αναγράφονται από την προκήρυξη της Δράσης. Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα οριζόμενα δικαιολογητικά τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.
 • Οι δαπάνες που θα περιληφθούν στα επενδυτικά σχέδια θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τα σχετικά παραστατικά τους (τιμολόγια, δελτία αποστολής, πληρωμές κ.λ.π) έχουν εκδοθεί μετά την προκήρυξη του προγράμματος δηλαδή την 19/12/2018
 • Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων ορίζεται έως και 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Ως ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται το 50. Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης – βαθμολόγησης είναι τα ακόλουθα:
  • Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού (Ελάχιστο 2 EME έως μέγιστο 22 ΕΜΕ)
  • Ο αριθμός κερδοφόρων χρήσεων (Ελάχιστο 0 κερδοφόρες χρήσεις έως μέγιστο 3 κερδοφόρες χρήσεις)
  • Η αύξηση κύκλου εργασιών τελευταίας τριετίας
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις τελευταίας τριετίας
  • Ο βαθμός κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής
  • Ο τόπος υλοποίησης σχεδίου – ειδικές περιοχές

Δείτε την επίσημη προκήρυξη ΕΣΠΑ εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση ενημέρωση για το πώς μπορείτε να επιδοτηθείτε καλώντας μας στα τηλέφωνα 2102110205 & 6981897084