ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Covid-19 επιχειρήσεων Αττικής

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 50.000,00€. Το ποσό αποδίδεται στην επιχείρηση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική.

Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση ένταξης) και η έγκριση ή μη έγκριση της επιχείρησης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 23.10.2020 ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 20.11.2020 ώρα 15.00.
.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Καλέστε μας άμεσα για ενημέρωση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

  • 6942622739 Κοντομέρκος Θεόδωρος
  • 6980419777 Σύρος Αιμίλιος
  • 6947723881 Πιτσίλκα Νόνα