Παράταση Υποβολής Προτάσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσίευση της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» μέσω ΕΣΠΑ. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή επενδυτικών σχεδίων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020 και ώρα 17:00.
Η Δράση ενισχύει υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, έχει συνολικό προϋπολογισμό400.000.000,00€ και τα ποσοστά επιδότησης ανέρχονται από 50% έως 65% για προϋπολογισμό έργων έως 200.000,00€. Η επιλεξιμότητα των δαπανών αρχίζει από την 19.12.2018
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
• Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
• Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα της Δράσης
• Για το 2019 διαθέτουν τουλάχιστον 2 ΕΜ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης